Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i o tym każdy powinien pamiętać. Jednocześnie coraz więcej osób wybiera ETF-y. Tutaj też pojawia się pytanie: czy są tym samym co FIO? Czas poznać odpowiedź na to pytanie.

ETF a FIO – co warto wiedzieć? 

ETF jest akronimem od słów Exchange Traded Fund. Jest to nic innego jak otwarty fundusz inwestycyjny, który jest notowany na giełdzie. Jednocześnie nie można mylić go z FIO, czyli funduszem inwestycyjnym otwartym, przy czym oba te fundusze mają podobne zasady funkcjonowania. Przede wszystkim podlegają regulacjom krajowym oraz unijnym. Trzeba jeszcze wiedzieć, że ETF-y emitują jednostki uczestnictwa, zaś za zarządzanie pobierana jest opłata roczna. Wiele osób zastanawia się też, czy można je rozwiązać. W teorii tworzone są na czas nieokreślony, ale są sytuacje, że może dojść do ich rozwiązania. Jest to ryzyko związane z emitentem, przy czym nie oznacza to wcale, że inwestorzy stracą cały swój kapitał, gdyż właśnie emitent zobligowany jest do odkupienia ich tytułu uczestnictwa i mają za to wypłacić określone środki, ale i tak wartość odkupienia może okazać się niższa od wartości nabycia, co wiąże się ze stratą. Fundusze ETF są zarządzane pasywnie, a więc ich celem jest odzwierciedlenie zachowań danego indeksu giełdowego. Ma też wiernie naśladować zmiany jakie zachodzą. Natomiast w przypadku FIO niezbędne jest realizowanie określonych strategii, które pozwolą na osiągnięcie lepszego wyniku. 

Poznajcie najważniejsze różnice między ETF a FIO

Choć nazwy bywają mylące, to jednak fundusze ETF znacznie różnią się od FIO. W przypadku ETF-ów tytuł uczestnictwa jest papierem wartościowym. Są też notowane na giełdzie. Sytuacja jest odmienna w przypadku FIO, gdyż ich jednostki uczestnictwa nie są papierami wartościowym, a to oznacza, że nie są też notowane na giełdzie. Wyróżnia je też aktywny styl zarządzania w przeciwieństwie do ETF-ów, gdzie występuje styl pasywny. Różnicę i to dużą można zauważyć w sposobie nabycia. ETF można zakupić na giełdzie, według aktualnej wyceny, natomiast chcąc kupić jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych, trzeba wiedzieć, że cena publikowana jest raz dziennie. Jednostki nabywa się za pośrednictwem dystrybutora. ETF ma też przewagę nad FIO, a mianowicie daje możliwość wielokrotnego kupowania i sprzedawania i to w ciągu jednej sesji. Publikacje składu portfela odbywają się na każdej sesji, a nie tak jak w przypadku FIO co miesiąc czy co pół roku. Jeżeli chcecie zainwestować w fundusze ETF, to w Saxo forex broker możecie sprawdzić swoje umiejętności inwestowania. to jednak nie wszystkie różnice  między ETF a FIO. Trzeba jeszcze wiedzieć, że wycena ETF odbywa się w oparciu o kwotowanie animatora, ale też kursu zawartego w transakcji. 

Ryzyko inwestowania w ETF

Ryzyko inwestowania w ETF jest zawsze duże. Jednocześnie na cenę ma wpływ wiele czynników, do których można zaliczyć choćby sytuację geopolityczną. Ale nie można też zapominać, że istnieje ryzyko rynkowe, choć jest ono mniejsze niż w przypadku zakupu pojedynczych spółek. Występuje też ryzyko walutowe, choć ma ono miejsce jeżeli ETF-y oparte są o zagraniczne indeksy. Wahania kursów walut mają wtedy realny wpływ na opłacalność całej inwestycji.