dofinansowanie

Powiatowy urząd pracy

Dofinansowanie ze środków Funduszu pracy może zostać przyznane w trybie uproszczonym i poza kursowym. Dotacja pozyskana w taki sposób jest bezzwrotna oraz zwolniona z opodatkowania. Zwykle jednak należy się spodziewać zwrócenia podatku VAT. Środki pozyskane w ten sposób powinno się przeznaczyć na:

 • wyposażenie firmy, 
 • zakup maszyn, urządzeń lub oprogramowania,
 • działania reklamowe.

O taką formę dotacji ubiegać się mogą osoby zarejestrowane jako bezrobotne co najmniej przez jeden miesiąc, jednak może to się różnić w zależności od urzędu.

Wnioski są rozpatrywane w terminie do 30 dni, a ocenie podlegają:

 • doświadczenie,
 • wykształcenie i kwalifikacje wnioskującego,
 • szanse na powodzenie biznesu.

Wkład własny nie jest wymagany, jednak może znacząco podnieść szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku

Dotacje unijne

Funduszy Europejskich dotacje mogą zostać przyznane przez instytucje realizujące programy operacyjne i regionalne. Są to środki przeznaczone na założenie i rozwój działalności. Otrzymanie takiej formy finansowania wymaga znacznie więcej procedur niż w przypadku wsparcia ze środków Funduszu Pracy. O takie dotacje mogą się ubiegać również osoby niezarejestrowane jako bezrobotne. 

W ramach organizowanych konkursów wsparcie mogą otrzymać w szczególności projekty dotyczące:

 • badania i wdrażania innowacji – maszyny i oprogramowanie, wprowadzanie nowych rozwiązań w produkcji itd.,
 • informatyzacji – systemy e-commerce itd.,
 • ekologii – biotechnologia, odnawialne źródła energii itd.,
 • szkolenia pracowników.

Otrzymanie dotacji krok po kroku:

 1. Odnalezienie informacji o naborze. Po pierwsze należy sprawdzić jakie projekty są obecnie realizowane. Informacje takie pozyskać można poprzez strony internetowe powiatowych urzędów pracy oraz przez wyszukiwarkę dotacji na portalu Funduszy Europejskich.
 2. Zapoznanie się z kryteriami i procedurami przyznawania dotacji. Powinno się szczegółowo zapoznać z regulaminem wybranego projektu. 
 3. Prawidłowe wypełnienie wniosku.
 4. Stworzenie biznesplanu, czyli największa szansa na zwiększenie szansy na otrzymanie dofinansowania. Powinien być oparty na analizach i prognozach rynkowych. 
 5. Przygotowanie dokumentacji potrzebnej, czyli dyplomów, referencji, certyfikatów, świadectw pracy itd.
 6. Zadeklarowanie wkładu własnego, a mogą nim być środki finansowej, jak i również sprzętu i wyposażenie.
 7. Zabezpieczenie dotacji na wypadek nie wywiązania się z umowy. Przykładem może być blokada na rachunku bankowym, gwarancji bankowej itd.
 8. Zarządzanie środkami zgodnie z umową, a następnie rozliczenie projektu.